Wyróżniony wpis

O moim blogu

Tu dzielę się tym, czego przez lata dowiedziałam się
o prawie i o pomaganiu. To praktyka i doświadczenie
wykraczająca poza typowe zadania “pani prawnik”.
Będę dumna, jeśli uznasz je za przydatne.

 

* * *

 

Opisuję prawne wyzwania, przed którymi stanąć może
każdy z nas, pokazuję, jak reagować na trudne sytuacje,
tak, by z każdym dniem przybliżać się do rozwiązania.

 

* * *

 

Zawsze jest jakiś sposób, by pomóc.
Wierzę w to głęboko.

Zapraszam do lektury i pytań.

Zwłoka leasingodawcy w sprzedaży zwróconego przedmiotu leasingu

Czy można jeszcze coś z tym zrobić?


Korzystający z leasingu, którym została wypowiedziana umowa i którzy otrzymali rozliczenie transakcji leasingowej wraz z wezwaniem do zapłaty, dość często zwracają się do mnie z pytaniem – „Czy można coś jeszcze z tym zrobić”? Po przeanalizowaniu sprawy okazuje się, że można, a przynajmniej warto spróbować.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

korzystającego (leasingobiorcy)


Zgodnie z art. 709.15 KC „W razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu”. Powyższy przepis znajduje zastosowanie jedynie w wypadku, gdy umowa leasingu została wypowiedziana finansującemu skutecznie. O tym, jakie warunki musi spełnić finansujący, aby skutecznie wypowiedzieć umowę leasingu w przypadku zwłoki korzystającego z zapłatą rat leasingowych, możesz przeczytać w innym artykule na moim blogu – „Zwłoka z zapłatą rat leasingowych a skuteczne wypowiedzenie umowy”.

Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Łodzi-I Wydział Cywilny w wyroku z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 1223/171. „Odpowiedzialność korzystającego wobec finansującego ma charakter kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej. Przy takim ujęciu mamy zatem do czynienia z odszkodowaniem za szkodę wyrządzoną finansującemu wskutek naruszenia umowy leasingu przez korzystającego z przyczyn, za które on odpowiada. Zgodnie z ogólnym założeniem odpowiedzialności odszkodowawczej, odszkodowanie ma przywrócić stan, jaki istniałby, gdyby nie doszło do zdarzenia wyrządzającego szkodę. Finansujący może, więc po rozwiązaniu umowy leasingu dochodzić odszkodowania w celu przywrócenia położenia, w jakim znajdowałby się, gdyby korzystający należycie wykonał swoje zobowiązanie. Ze względu na to, że odszkodowanie nie może przewyższyć uszczerbku w majątku poszkodowanego, należne finansującemu odszkodowanie podlega pomniejszeniu o uzyskane przez niego korzyści”.

Pamiętaj!

Jeżeli finansujący skutecznie wypowiedział Ci umowę leasingu, może rozliczyć transakcję leasingową na zasadach określonych w art. 709.15 KC. Umowa leasingu lub Ogólne Warunki Umowy Leasingu mogą precyzować postanowienia zawarte w powyższym przepisie, ale nie mogą być dla Ciebie jako korzystającego mniej korzystne. Jeżeli finansujący wypowiedział Ci umowę leasingu z przyczyn, za które ponosisz odpowiedzialność, musisz liczyć się z koniecznością naprawienia finansującemu szkody, jaką poniósł w związku z przedterminowym zakończeniem umowy leasingu. Celem naprawienia szkody, finansujący może żądać od Ciebie zapłaty odszkodowania. Odszkodowaniem tym jest suma wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu.

Cena uzyskana sprzedaży przedmiotu leasingu jako jedna z korzyści finansującego

Istotne znaczenie przy rozliczeniu transakcji leasingowej ma uwzględnienie w nim korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu. Niewątpliwie jedną z takich korzyści, jest zysk finansującego wynikający z zadysponowania rzeczą stanowiącą przedmiot leasingu. Finansujący może rzecz tą albo sprzedać, albo oddać do odpłatnego używania lub korzystania. W przypadku sprzedaży rzeczy, co do zasady, korzyść finansującego stanowi uzyskana cena, o którą następnie należy pomniejszyć zobowiązania korzystającego. Korzyścią tą nie jest więc ani wartość rynkowa rzeczy, ani potencjalnie możliwy do uzyskania przez finansującego dochód z tej rzeczy. Jak wynika z orzecznictwa sądów, uzyskanie przez finansującego obiektywnej, rynkowej wartości rzeczy stanowiącej przedmiot leasingu z dnia jego zwrotu przez korzystającego, jest mało prawdopodobne. Od dnia zwrotu tego  przedmiotu, do dnia jego zbycia, mija pewien okres, w którym finansujący podejmuje czynności zmierzające do znalezienia nabywcy. W tym czasie przedmiot leasingu może stracić na wartości. Samo odzyskanie od korzystającego rzeczy, nie jest celem finansującego. Nabył on rzecz według wyboru korzystającego, oddał mu ją do używania i to korzystającemu miała służyć.

Umowa leasingu lub też Ogólne Warunki Umowy Leasingu (zwale dalej OWUL) mogą zawierać postanowienia bardziej korzystne dla korzystającego. Mogą także przykładowo precyzować, o jakie konkretnie korzyści finansujący powinien pomniejszyć zobowiązania korzystającego w przypadku rozwiązania umowy leasingu z przyczyn zawinionych przez korzystającego albo może wskazywać sposób uwzględnienia tych korzyści. Umowa może także przewidywać procedurę związaną ze sprzedażą przedmiotu leasingu albo inne postanowienia w tym zakresie dlatego należy zapoznać się z jej postanowieniami i zweryfikować działania finansującego.

Pamiętaj!

Przy rozliczeniu transakcji leasingowej, finansujący jest zobowiązany pomniejszyć Twoje zobowiązania o korzyści, jakie uzyskał z zagospodarowania zwróconego mu przez Ciebie przedmiotu leasingu. W przypadku sprzedaży tego przedmiotu korzyścią finansującego jest co do zasady, uzyskana przez finansującego cena, a nie wartość rynkowa rzeczy stanowiącej przedmiot leasingu czy też potencjalnie możliwy do uzyskania dochód z tej rzeczy.  

Zwłoka finansującego w sprzedaży przedmiotu leasingu

Cena uzyskana ze sprzedaży przedmiotu leasingu ma istotne znaczenie przy ostatecznym rozliczeniu transakcji leasingowej. Zazwyczaj od zwrotu przedmiotu leasingu przez korzystającego, do jego sprzedaży przez finansującego upływa jakiś czas. Nie bez znaczenia jest okoliczność, w jakim czasie od chwili zwrotu rzeczy, finansujący zawarł umowę sprzedaży tej rzeczy. Znaczny upływ czasu może w oczywisty sposób obniżyć wartość tej rzeczy a w konsekwencji obniżyć cenę uzyskaną z jej sprzedaży. Sąd Najwyższy – Izba Cywilna w wyroku z dnia 28 października 2016r w sprawie o sygn.. akt I CSK 649/15 wskazał, że „ Jeżeli przedmiotem umowy leasingu jest rzecz (tak, jak w przypadku pojazdów mechanicznych), której wartość w znacznym stopniu zależy od jej wieku, to należy ocenić, czy finansujący podjął z wymaganą od niego starannością czynności zmierzające do sprzedaży zwróconej rzeczy w czasie gwarantującym jej sprzedaż z najmniejszą różnicą w stosunku do jej wartości rynkowej z chwili jej zwrotu. W razie nienależytej staranności finansującego w podjęciu czynności zmierzających do sprzedaży rzeczy będącej przedmiotem leasingu rozliczeniu – w ramach korzyści o których mowa w art. 709.15 KC – nie podlega obiektywna (rynkowa) wartość rzeczy w chwili jej zwrotu, lecz najbardziej prawdopodobna cena, za jaką mógł sprzedać rzecz finansujący, gdyby z należytą starannością podjął czynności w celu jej sprzedaży.” Jeżeli zatem w ocenie korzystającego, finansujący przy sprzedaży przedmiotu leasingu nie dopełnił należytej staranności, zbył przedmiot poniżej ceny, którą mógł uzyskać, lub zwlekał ze sprzedażą przedmiotu leasingu, a więc sprzedał przedmiot leasingu po zbyt długim czasie z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność, to korzystający może domagać się uwzględnienia w rozliczeniu transakcji leasingowej, nie ceny uzyskanej ze sprzedaży tej rzeczy ale ceny najbardziej prawdopodobnej za jaką rzecz ta mogła być sprzedana. W takim jednak przypadku, to korzystający jest zobowiązany udowodnić, jaką  realną, a nie jedynie potencjalną korzyść mógłby uzyskać finansujący przez sprzedaż tej rzeczy, gdyby przy sprzedaży działał z należytą starannością. Każdorazowo jednak, jeżeli przy rozliczeniu transakcji leasingowej strony tej transakcji nie dojdą do porozumienia, to ostatecznie do oceny  sądu będzie należało określenie skutków niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez finansującego z uwzględnieniem wzorca staranności przewidzianego w art. 355 § 2 KC a więc przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności finansującego.

Pamiętaj!

Zwróciłeś przedmiot leasingu, a finansujący nie spieszy się z jego sprzedażą, przez co przedmiot leasingu traci na wartości? Finansujący sprzedał zwróconą przez Ciebie rzecz będącą przedmiotem leasingu po cenie znacznie odbiegającej od jego wartości rynkowej z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność? Nie musisz zgadzać się z przedstawionym Ci rozliczeniem transakcji leasingowej. W przypadku nienależytej staranności finansującego przy sprzedaży przedmiot leasingu, rozliczeniu w ramach korzyści wskazanych w art. 709.15 KC podlega nie cena uzyskana ze sprzedaży przedmiotu leasingu a najbardziej prawdopodobna cena, za jaką mógł sprzedać tę rzecz finansujący, gdyby działał z należytą starannością przy jej sprzedaży. To jednak na Tobie spoczywa ciężar dowodu i to Ty musisz udowodnić, że finansujący działał z nienależytą starannością, że po zbyt długim czasie zbył przedmiot leasingu, co miało wpływ na spadek jego wartości, wreszcie to na Tobie spoczywa ciężar dowodu, za jaką realną, a nie tylko potencjalną korzyść mógłby uzyskać finansujący, gdyby działał z należytą starannością.


Odpowiadając zwracającym się do mnie po pomoc prawną osobom korzystającym z leasingu na pytanie, „Czy można coś jeszcze z tym zrobić”, najpierw analizuje sprawę. Biorę pod uwagę wiele jej aspektów. Jednym z nich jest zweryfikowanie czy finansujący dochował należytej staranności przy zagospodarowaniu zwróconego przez korzystającego czy też odebranego mu przedmiotu leasingu. Ma to niewątpliwie wpływ na ostateczną wysokość zobowiązań korzystającego względem finansującego. Warto sprawdzić czy finansujący dokonując sprzedaży przedmiotu leasingu dochował należytej staranności i czy przy sprzedaży przedmiotu leasingu zwłaszcza takiego który z wiekiem traci na wartości nie dopuścił się zwłoki. O tym czym różni się zwłoka od opóźnienia przeczytasz w innych moich artykułach np. tutaj.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w rozliczeniu transakcji leasingowej, masz wątpliwości czy finansujący działał przy sprzedaży przedmiotu leasingu z należytą starannością, albo finansujący zwleka z jego sprzedażą a przedmiot traci na wartości, albo masz inny problem z transakcją leasingowa – zapraszam do kontaktu.  

Zwłoka z zapłatą rat leasingowych a skuteczne wypowiedzenie umowy.

Zalegasz z zapłatą rat leasingowych? Finansujący wypowiedział Ci umowę? Sprawdź czy wypowiedzenie umowy leasingu jest skuteczne.

Najczęstszą przyczyną wypowiedzenia umowy leasingu, jest nieterminowe regulowanie rat leasingowych przez podmioty korzystające z leasingu, zwane „korzystającymi” lub inaczej „leasingobiorcami”. Nie zawsze jednak wypowiedzenie umowy jest skuteczne. Firma leasingowa zwana też „finansującym” lub „leasingobiorcą”, wypowiadając umowę leasingu, musi spełnić kilka warunków. Jeżeli wypowie ją wadliwie, wypowiedzenie może okazać się bezskuteczne. W takim przypadku firma leasingowa nie będzie mogła skutecznie dochodzić przynajmniej części należności wskazanych w wypowiedzeniu.

Kiedy wypowiedzenie umowy leasingu jest skuteczne?
Jakie warunki musi spełnić finansujący, aby skutecznie wypowiedzieć umowę leasingu?
Na co powinieneś zwrócić uwagę, gdy zostanie Ci doręczone wypowiedzenie umowy?

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na te i kilka innych pytań, jakie nasuwają Ci się w związku z wypowiedzeniem umowy leasingu.

Nieterminowe regulowanie rat leasingowych.

Zawierając umowę leasingu, zobowiązujesz się m.in. do terminowej zapłaty rat leasingowych.

Art. 70913 § 1 KC „Korzystający obowiązany jest płacić raty w terminach umówionych”.

Czasem zdarza się jednak, że z różnych przyczyn, nie wywiązujesz się z tego obowiązku. Jeżeli nie regulujesz rat leasingowych w terminie wskazanym w umowie, musisz liczyć się z tym, że finansujący może wypowiedzieć Ci umowę. Takie uprawnienie przysługuje finansującemu, jeżeli dopuszczasz się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty. Zanim jednak umowa leasingu zostanie Ci wypowiedziana, powinieneś otrzymać od finansującego wezwanie do zapłaty, które  musi spełniać wszystkie warunki przewidziane w art. 70913 § 2 KC, a więc powinno:

 • być sporządzone na piśmie
 • zawierać wyznaczenie dodatkowego terminu do spłaty zadłużenia
 • dodatkowy termin do zapłaty, musi być odpowiedni
 • termin do zapłaty powinien być wyznaczony pod rygorem wypowiedzenia umowy leasingu

Jeżeli dopuszczasz się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty i pomimo wyznaczenia Ci na piśmie, dodatkowego, odpowiedniego terminu do spłaty zadłużenia, pod rygorem  wypowiedzenia umowy leasingu, nie spłacasz długu, finansujący może wypowiedzieć Ci umowę ze skutkiem natychmiastowym, chyba umowa leasingu przewiduje termin wypowiedzenia umowy.

Najczęściej w praktyce, w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do spłaty zadłużenia, ani umowa leasingu, ani też Ogólne Warunki Umowy Leasingu, zwane dalej “OWUL”, nie przewidują terminu wypowiedzenia umowy, przyznając finansującemu uprawnienie do jej natychmiastowego wypowiedzenia. Może się jednak zdarzyć, że Twoja umowa przewiduje termin do jej wypowiedzenia. Jeżeli tak jest, to jeżeli finansujący zdecyduje się na wypowiedzenie umowy, to rozwiązuje się ona  upływem terminu wypowiedzenia wskazanego w umowie. Sprawdź, czy Twoja umowa przewiduje termin jej wypowiedzenia.

art. 70913 § 2. KC „Jeżeli korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty, finansujący powinien wyznaczyć na piśmie korzystającemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne”.

Pamiętaj! Postanowienia Twojej umowy leasingowej w tym OWUL, także  nie mogą być dla Ciebie mniej korzystne, niż regulacje kodeksowe w zakresie leasingu. Gdyby okazało się, że Twoja umowa zawiera postanowienia mniej korzystne dla Ciebie, są one nieważne.

 

Zwłoka czy opóźnienie w regulowaniu rat leasingowych.

Jedną z przyczyn uprawniających finansującego do wypowiedzenia umowy leasingu, jest zwłoka korzystającego z zapłatą co najmniej jednej raty leasingowej.

Czym zatem jest zwłoka?
Czy w każdym przypadku nieterminowego regulowania rat leasingowych mamy do czynienia ze zwłoką?

Dopuszczasz się zwłoki w spełnieniu świadczenia, jeżeli nie regulujesz raty leasingowej w terminie wskazanym w umowie leasingu z przyczyn, za które ponosisz odpowiedzialność. Jeżeli natomiast nie regulujesz swoich zobowiązań terminowo z przyczyn, za które nie ponosisz odpowiedzialności, wówczas jesteś w opóźnieniu. Choć w praktyce te dwa pojęcia: „zwłoka” i „opóźnienie” używane są zamiennie, nie należy ich ze sobą utożsamiać. W art. 70913 KC jest mowa o zwłoce. Jeżeli jako dłużnik udowodnisz, że spłata rat leasingowych nastąpiła z przyczyn, za które nie ponosisz odpowiedzialności, nie zostanie spełniona przesłanka z art. 70913 KC. Opóźnienie nie jest zwłoką jedynie wtedy, gdy dłużnik udowodni, że nastąpiło ono z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Pamiętaj! Zgodnie z art. 476 KC ciężar udowodnienia, że opóźnienie w wykonaniu umowy nie jest zwłoką, a więc nie jest przez Ciebie zawinione, obciąża Cię jako dłużnika. Dopóki więc nie przeprowadzisz dowodu, że było inaczej, istnieje możliwość kwalifikowania każdego uchybienia, jakiego jako dłużnik dopuściłeś się w terminowym wykonaniu zobowiązania jako Twojej zwłoki.

Art. 476 KC, „Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”

 

Dodatkowy termin do zapłaty
powinien być odpowiedni.

Jedną z przesłanek skutecznego wypowiedzenie umowy leasingu, jest uprzednie wyznaczenie korzystającemu dodatkowego terminu do spłaty zadłużenia. Czasami umowa leasingu lub Ogólne Warunki Umowy Leasingu wskazują, jaki to jest konkretnie termin np.  „opóźnienia w zapłacie w terminie co najmniej jednej raty leasingowej lub innych należności na łączną kwotę równą co najmniej jednej racie leasingowej i nieuiszczenia tej płatności w dodatkowym 7-dniowym terminie wyznaczonym przez Finansującego…”, a czasem termin ten jest wskazany przez finansującego dopiero w wezwaniu do zapłaty. Jeżeli umowa leasingu przewiduje taki termin, to w wezwaniu do zapłaty, termin ten nie może być krótszy niż wskazany w umowie. Może być natomiast dla Ciebie jako korzystającego korzystniejszy. Ważne jest jednak, aby zgodnie z wymogami art. 70913 § 2. KC, wskazany przez finansującego, dodatkowy termin do spłaty zadłużenia, był „odpowiedni” Odpowiedni termin to taki, który jest realny dla korzystającego do dochowania w danej sytuacji. Nie może to być termin iluzoryczny, wyznaczony jedynie w celu spełnienia wymogów formalnych wynikających z art. 70913 § 2 KC. Z drugiej strony termin ten powinien uwzględniać także interesy wierzyciela. To czy termin wyznaczony do zapłaty zaległości jest odpowiedni, decydują okoliczności konkretnej sprawy. Przed upływem terminu wyznaczonego do spłaty zadłużenia, finansujący nie może wypowiedzieć umowy leasingu, może to nastąpić w kolejnym dniu po jego bezskutecznym upływie lub po kilku tygodniach czy miesiącach.

Pamiętaj! Jeżeli spłacisz zadłużenie we wskazanym terminie, finansujący traci uprawnienie do wypowiedzenia Ci umowy leasingu. Jeżeli spłata przez Ciebie zadłużenia nastąpi już po upływie wyznaczonego terminu, finansujący  jest uprawniony do wypowiedzenia umowy leasingu w trybie natychmiastowym. Termin do spłaty długu powinien być odpowiedni, jeżeli w okolicznościach konkretnej sprawy okaże się, że jest inaczej, po stronie finansującego nie powstaje uprawnienie do wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie umowy może okazać się nieskuteczne.

Rygor wypowiedzenia umowy leasingu w wezwaniu do zapłaty

Przepis art. 70913 § 2 KC nakłada na finansującego obowiązek poinformowania korzystającego, w piśmie wskazującym dodatkowy termin do spłaty zadłużenia, że skutkiem braku spłaty zadłużenia w wyznaczonym terminie, będzie wypowiedzenie umowy leasingu. Wypowiedzenie to może być dokonane albo ze skutkiem natychmiastowym, albo w terminie wskazanym w umowie leasingu, jeżeli strony tej umowy uzgodniły taki termin w umowie.  

Sąd Apelacyjny w Warszawie – V Wydział Cywilny w uzasadnieniu wyroku z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie o sygn. akt V ACa 483/17 wskazał, że „tego rodzaju zastrzeżenie musi być przy tym uczynione stanowczo i wyraźnie, korzystający nie musi domyślać się, przeprowadzać wnioskowania co do rzeczywistych następstw nieuregulowania przez niego w terminie zaległości. (…) Celem wprowadzenia takiego rozwiązania jest jednoznaczne poinformowanie korzystającego o skutkach braku zapłaty kwoty zaległości wskazanej w takim piśmie. Wykluczone jest powoływanie się w późniejszym okresie przez finansującego na znajomość umowy czy przepisów prawa przez korzystającego”.

Niejednokrotnie udzielając pomocy prawnej osobom, którym została wypowiedziana umowa leasingu, spotkałam się z sytuacją, w której w piśmie zawierającym wezwanie do zapłaty, finansujący nie zastrzegł w sposób stanowczy i wyraźny rygoru wypowiedzenia umowy. Zamiast tego, w piśmie poprzedzającym wypowiedzenie umowy leasingu poinformował korzystającego, że w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do spłaty zadłużenia np.:

 • korzystający zobowiązany będzie do zwrotu przedmiotu leasingu, albo

 • finansujący odbierze korzystającemu przedmiot leasingu za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej.

Taki zapis nie spełnia jednak wymogu art. 70913 § 2. KC. W takim przypadku finansujący nie uzyskuje prawa do wypowiedzenia umowy leasingu. Jeżeli mimo to zdecyduje się na jej wypowiedzenie, czynność ta będzie sprzeczna z prawem i nie wywoła zamierzonych skutków prawnych. Czynność taka będzie nieważna. (Sąd Apelacyjny w Warszawie – V Wydział Cywilny,  wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie o sygn. akt V ACa 483/17)

Pamiętaj! Jeżeli otrzymałeś wypowiedzenie umowy leasingu, sprawdź, czy wcześniej finansujący pisemnie wyznaczył Ci termin do spłaty zadłużenia, pod rygorem wypowiedzenia umowy leasingu. Finansujący może wielokrotnie wzywać Cię do zapłaty, ale jeżeli zamierza Ci wypowiedzieć umowę leasingu, musi zastrzec w wezwaniu rygor wypowiedzenia umowy. Musisz mieć jasność, jakie mogą być skutki braku spłaty zadłużenia w zakreślonym przez finansującego terminie.  

 

Wypowiedzenie umowy leasingu
a spłata zadłużenie po upływie wyznaczonego terminu.

Jeżeli spłacisz zadłużenie wynikające z umowy leasingu, ale już po terminie wyznaczonym przez finansującego w pisemnym wezwaniu, finansujący jest uprawniony do wypowiedzenia Ci umowy leasingu w trybie natychmiastowym (wyrok SA w Warszawie z dnia 24.01.2014 r. VI ACa 465/13. „Bezskuteczny upływ dodatkowego terminu do spełnienia przez dłużnika należności na rzecz wierzyciela już sam w sobie powoduje powstanie po stronie wierzyciela prawa do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Nie jest zasadne twierdzenie, jakoby zapłacenie przez dłużnika zaległości, lecz po upływie dodatkowego terminu pozbawia wierzyciela możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym“.

 


Finansujący wypowiedział Ci umowę leasingu
z powodu zwłoki w regulowaniu rat leasingowych?

Sprawdź czy:

 • finansujący na piśmie wyznaczył Ci dodatkowy termin do zapłaty zadłużenia,
 • wyznaczony Ci termin do zapłaty jest odpowiedni, a więc realny do dochowania w okolicznościach konkretnej sprawy, a nie iluzoryczny, wyznaczony jedynie w celu spełnienia wymogów formalnych wynikających z art. 70913 § 2 KC,
 • w wezwaniu do zapłaty finansujący zastrzegł rygor wypowiedzenia umowy leasingu, jeżeli nie uregulujesz zadłużenia w wyznaczonym terminie,
 • jakie są postanowienia zawartej przez Ciebie z finansującym umowie leasingu i OWUL w zakresie wypowiedzenia umowy leasingu i czy informacje zawarte w otrzymanym przez Ciebie wezwaniu do zapłaty, znajdują potwierdzenie w treści umowy,
 • postanowienia umowy nie są dla Ciebie mniej korzystne, niż regulacje kodeksowe,
 • zaprzestałeś regulowania rat leasingowych z przyczyn, za które ponosisz odpowiedzialność, czy też z przyczyn przez Ciebie niezawinionych.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapraszam do kontaktu

Nakaz zapłaty – co to jest i co dalej?

Co to jest nakaz zapłaty?

Nakaz zapłaty jest jednym z rodzajów orzeczeń wydawanych przez sąd. Jest wydawany na posiedzeniu niejawnym, a więc bez udziału stron postępowania sądowego. Sąd nie wyznacza terminu rozprawy. Nakaz zapłaty wydawany jest na podstawie treści pozwu i dołączonych do niego dokumentów. Jako pozwany dowiadujesz się o wytoczeniu powództwa i wydaniu nakazu zapłaty, dopiero z chwilą doręczenia ci nakazu zapłaty przez sąd. Wraz nakazem zapłaty sąd doręczy ci także odpis pozwu wraz z załącznikami. 

Nakaz zapłaty jest orzeczeniem sądu, które rozstrzyga sprawę merytorycznie. Do nakazów zapłaty stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, chyba że przepisy Kodeksu postępowania cywilnego stanowią inaczej.

W nakazie zapłaty sąd nakazuje pozwanemu, by w terminie wskazanym w nakazie zapłaty, zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami postępowania albo wniósł środek zaskarżenia.

Poniżej przykładowe nakazy zapłaty.

Kiedy sąd wydaje nakaz zapłaty?

Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a więc wnosi w pozwie o zasądzenie określonej kwoty pieniężnej albo też dochodzi świadczenia innych rzeczy zamiennych tj. rzeczy oznaczonych co do gatunku. Wówczas należy oznaczyć w pozwie zarówno ich rodzaj jak i ilość tych rzeczy. W praktyce, w większości spraw o zapłatę, sądy wydają nakazy zapłaty.

 Jeżeli sąd uzna:

 • brak podstaw do wydania nakazu zapłaty, albo

 • uchyli nakaz zapłaty lub też

 • nakaz zapłaty utraci moc

sąd rozpoznaje sprawę według przepisów ogólnych lub w postępowaniu odrębnym właściwym dla danej sprawy. Przepis szczególny może przewidywać także inny skutek, w szczególności umorzenie postępowania.

Postępowanie nakazowe a upominawcze

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje m.in. postępowanie nakazowe i upominawcze. Są to dwa odrębne i niezależne od siebie postępowania. Chociaż w podobny sposób określają one zasady dochodzenia w nich roszczeń, to jednak różnią się od siebie chociażby przesłankami wydania nakazu zapłaty czy środkami ochrony pozwanego. Nie bez znaczenia jest to, czy nakaz zapłaty został wydany w postępowaniu nakazowym czy upominawczym. Postępowania te zostaną omówione w kolejnych postach.

Jeżeli został Ci doręczony nakaz zapłaty, sprawdź czy jest to nakaz w postępowaniu nakazowym czy upominawczym

Jaki jest termin na zaspokojenie roszczenia?

W nakazie zapłaty sąd nakazuje pozwanemu, aby w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty, zaspokoił roszczenie w całości wraz z wskazanymi w tym nakazie kosztami albo wniósł środek zaskarżenia. W zależności od tego, czy nakaz zapłaty został wydany w postępowaniu nakazowym czy upominawczym, tym środkiem zaskarżenia będą w przypadku postępowania:

 • nakazowego – zarzuty, zaś

 • upominawczego – sprzeciw

Jeżeli pozwany mieszka lub ma siedzibę za granicą, a nie ma przedstawiciela w kraju, termin wskazany w nakazie zapłaty do zaspokojenia świadczenia wynosi miesiąc. Gdyby doręczenie nakazu zapłaty miało mieć miejsce poza terytorium Unii Europejskiej, oznacza się termin nie krótszy niż trzy miesiące.

Pilnuj terminu – sprawdź i zanotuj sobie, kiedy został Ci doręczony nakaz zapłaty, ponieważ od tego dnia liczy się termin na zaspokojenie roszczenia lub wniesienie zarzutów czy sprzeciwu. Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z pomocy radcy prawnego czy adwokata w sporządzeniu środka zaskarżenia – zapyta Cię o ten termin.

Komu sąd doręcza nakaz zapłaty?

Nakaz zapłaty doręcza się stronom postępowania a więc zarówno powodowi jak i pozwanemu.  Pozwanemu sąd doręcza nakaz zapłaty wraz z odpisem pozwu i z odpisami załączników. Sąd doręcza także pouczenie o terminie i sposobie zaskarżenia nakazu oraz skutkach jego niezaskarżenia.

 

Nakaz zapłaty i co dalej?

Bardzo ważne jest, aby jeżeli pozwany nie zgadza się treścią nakazu zapłaty, wniósł środek zaskarżenia a więc zarzuty lub sprzeciw i to w wyznaczonym przez sąd terminie. Jeżeli środek zaskarżenia nie zostanie wniesiony, albo zostanie wniesiony po terminie, nakaz zapłaty uprawomocni się. Co to oznacza dla pozwanego? Nakaz zapłaty, od którego nie wniesiono środka zaskarżenia, ma skutki prawomocnego wyroku. Jeżeli sąd na wniosek powoda opatrzy go klauzulą wykonalności, powód będzie mógł rozpocząć egzekucję komorniczą. Dlatego tak ważne jest zapoznanie się z treścią doręczonego nakazu zapłaty i odpisem pozwu wraz z załącznikami i albo:

 • zaspokojenie roszczenia wskazanego w nakazie zapłaty w terminie w nim wskazanym, albo
 • w tymże terminie, wniesienie zarzutów lub sprzeciwu.

Został Ci doręczony nakaz zapłaty – zapłać albo wnieś zarzuty lub sprzeciw. Nie czekaj- działaj.

Jak wnieść sprzeciw lub zarzuty?

Niezależnie od tego czy wnoszony jest sprzeciw czy zarzuty do nakazu zapłaty, wnosi się je do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W piśmie zawierającym sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości czy w części. Jeżeli środek zaskarżenia dotyczy jedynie części nakazu zapłaty, to należy wskazać, jakiej konkretnie części. Wnosząc sprzeciw czy zarzuty, pozwany powinien także wskazać powody dla których, nie zgadza się z treścią nakazu zapłaty. Wskaż wszystkie zarzuty jakie masz do nakazu zapłaty. Przedstaw dowody jakimi dysponujesz.  Jeżeli tego nie uczynisz w zarzutach lub sprzeciwie, możesz utracić prawo powołania ich w terminie późniejszym. Więcej informacji o tym jak przygotować pismo zawierające sprzeciw czy zarzuty znajdziesz w kolejnych postach.  

Nie zgadzasz się z treścią nakazu zapłaty – w zarzutach lub sprzeciwie uzasadnij dlaczego. Wskaż wszystkie powody, przedstaw dowody jakimi dysponujesz.

Zanim podpiszesz umowę – czytaj, pytaj, sprawdzaj. Bądź czujny!

Kilka pytań na początek

Zanim podpiszesz umowę, odpowiedz sobie na poniższe pytania czy:

 • przeczytałem /am umowę?
 • znam i rozumiem zawarte w niej postanowienia?
 • wiem do czego się zobowiązuje, jakie oświadczenia składam?
 • jakie poniosę koszty w związku z zawarciem umowy?
 • jakie konkretnie poniosę konsekwencje w razie niewywiązywania się ze zobowiązań zawartych w umowie?
 • sprawdziłem/am firmę z którą zawieram umowę?

Zanim podpiszesz umowę – przeczytaj

Bez względu na to, czy jest to umowa sprzedaży, kredytu, pożyczki, leasingu, najmu, carsharingu czy jakakolwiek inna, zanim podpiszesz umowę, przeczytaj uważnie wszystkie jej postanowienia. Jeżeli integralną częścią tej umowy są ogólne warunki umowy lub też umowa ta odwołuje się do regulaminu – dotyczy to także ogólnych warunków lub regulaminu. Nigdy nie podpisuj żadnej umowy, zanim nie zapoznasz się z jej treścią. Niestety często zdarza się, że zwracają się do mnie po pomoc prawną osoby, które zawarły umowy, bez ich wcześniejszej analizy. Zapoznają się z jej treścią dopiero wówczas, gdy pojawiają się problemy. Pamiętaj –  zawsze masz prawo poprosić o projekt umowy, zapoznać się z nim, wcześniej go przeanalizować, skonsultować się.  Jeśli umowa zawiera zapisy, które są dla Ciebie niejasne lub wątpliwe, masz prawo poprosić o ich wyjaśnienie. Nie bój się pytać. Jeżeli potrzebujesz pomocy w przeanalizowaniu umowyzapraszam do kontaktu.

Nie spiesz się, negocjuj

Nigdy nie podpisuj umowy w pośpiechu, nie ulegaj presji. Daj sobie tyle czasu na zapoznanie się z jej treścią, ile potrzebujesz. Zabierz projekt umowy wraz załącznikami do domu lub poproś o przesłanie drogą elektroniczną. Nigdy też nie wierz „na słowo,” że umowa zawiera zapisy, o których zapewnia Cię druga jej strona. Negocjuj. Masz prawo do negocjacji. Jeśli umowa była przez Ciebie negocjowana, sprawdź przed jej podpisaniem czy uwzględnia ustalenia z negocjacji. Często słyszę od klientów, którym pomagam że „przecież w umowie miał być zapis że …..”, „najemca zapewniał mnie że ……”, „miało być tak, że…..” „ bo w reklamie było ….”, a potem okazuje się, że takiego zapisu w umowie w ogóle nie ma albo jego treść jest zupełnie inna.

Sprawdź do czego się zobowiązujesz

Sprawdź do czego zobowiązujesz się podpisując umowę. Jakie są Twoje prawa a jakie obowiązki. Jakie konsekwencje przewiduje umowa w przypadku, gdy nie wywiążesz się z obowiązków wynikających z umowy. Czy umowa przewiduje jakieś dodatkowe opłaty, kary umowne, wzrost oprocentowania, wzrost marży, a może nakłada na Ciebie jakiś dodatkowy obowiązek? Ważne, abyś to wiedział zanim podpiszesz umowę. Problemy z realizacją umowy mogą się pojawić zarówno z przyczyn zawinionych przez Ciebie jak i z przyczyn losowych, na które nie masz wpływu.

Zanim podpiszesz umowę – poznaj koszty finansowe

Sprawdziłeś jakie poniesiesz koszty w związku z zawarciem umowy? Czy w trakcie realizacji umowy możesz zostać obciążony dodatkowymi opłatami? Zwróć szczególną uwagę na te postanowienia umowy, które dotyczą kosztów finansowych (marży, prowizji, dodatkowych opłat itp.). Upewnij się, że uzyskałeś informacje o wszystkich opłatach, jakie wiążą się z zawarciem umowy i jej realizacją. Być może zawarcie z Tobą umowy przez drugą stronę, jest uzależnione od skorzystania przez Ciebie z dodatkowych usług ale czy aby na pewno ich potrzebujesz? Na rynku jest wiele podobnych ofert, czy je porównałeś?

Zweryfikuj kontrahenta

Koniecznie sprawdź firmę lub osobę, z którą zawierasz umowę. Przeczytaj opinie na jej temat. Sprawdź jej wiarygodność. Zweryfikuj wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w ewidencji działalności gospodarczej

Bądź czujny

Jeżeli wcześniej zapoznałeś się z projektem umowy sprawdź, czy umowa, którą podpisujesz jest identyczna z tą, która została Ci wcześniej udostępniona do przeczytania. Parafuj lub podpisz każdą stronę umowy – to uchroni Cię przed ewentualną podmianą stron. Sprawdź czy umowę w imieniu drugiej strony podpisuje osoba do tego upoważniona. Poproś o pełnomocnictwo. Zadbaj o to, abyś otrzymał jeden, podpisany przez obie strony egzemplarz umowy, z wszystkimi załącznikami. 

Bardzo łatwo jest zawrzeć umowę, za to dużo trudniej jest uchylić się od skutków prawnych z nią związanych, dlatego nie zawieraj umów pochopnie, pod wpływem emocji czy reklamy. Często potem okazuje się, że ten produkt czy usługa w ogóle nie są Ci potrzebne, albo nie stać Cię na spłatę. 

Zanim podpiszesz umowę – czytaj, sprawdzaj, weryfikuj, konsultuj się, bądź czujny.