Archiwa tagu: alimenty jak długo

Alimenty na dziecko. Kiedy i jak długo trzeba je płacić.

Alimenty rodziców na dziecko – kiedy i jak długo należy je płacić.

Kiedy rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 133 stanowi, że rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Wyjątek stanowi sytuacja, w której dziecko posiada majątek, który przynosi dochody i dochody te są wystarczające do pokrycia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Ponadto rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych także wówczas, gdy dziecko znajduje się w niedostatku.

Jak długo rodzice są zobowiązani do zapłaty alimentów?

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci, nie jest ograniczony żadnym sztywnym terminem. Przez cały okres w którym dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, rodzic jest zobowiązany świadczyć na jego rzecz alimenty. Dotyczy to zawsze sytuacji, w której dziecko jest małoletnie. Osiągnięcie przez dziecko pełnoletności, nie zwalnia jednak rodziców z obowiązku alimentacyjnego, jeżeli dziecko nie jest w stanie nadal samodzielnie się utrzymywać. Sąd Rejonowy w uzasadnieniu wyroku  z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie oznaczonej sygn. akt III RC 273/14 wskazał, że „obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka, przewidziany w art. 133 § 1 KRO wygasa z chwilą osiągnięcia przez dziecko odpowiedniego stopnia fizycznego i umysłowego rozwoju, potrzebnego do usamodzielnienia się i do uzyskania środków utrzymania z własnej pracy i z własnych zarobków. Tym samym nie wygasa on z osiągnięciem przez dziecko jakiegoś określonego wieku, a w szczególności przez uzyskanie przez nie pełnoletności. Stosownie, bowiem do przepisów art. 133 KRO w zw. z art. 96 KRO rodzice powinni w miarę swych możliwości “troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień”. Jeżeli więc uzdolnienia dziecka przemawiają za tym, że w celu ich należytego wykorzystania dla dobra społeczeństwa powinno ono odbyć studia wyższe, obowiązek alimentacyjny rodziców powinien w zasadzie trwać do czasu ukończenia tych studiów”.

W praktyce jeżeli dziecko studiuje w trybie dziennym, nie posiada jeszcze wyuczonego zawodu, który pozwalałby mu na podjęcie zatrudnienia albo na samodzielne utrzymanie, rodzicom bardzo trudno będzie uchylić się do obowiązku alimentacyjnego,  chociaż każda sytuacja jest inna i wymaga analizy.   

Dodatkowo dziecko pełnoletnie ma prawo do alimentów, kiedy ukończyło edukację, ale znajduje się w niedostatku. O niedostatku więcej pisałam w artykule Alimenty na małżonka. Sprawdź, kiedy możesz się o nie ubiegać”.

Kiedy rodzice mogą wystąpić do sądu z powództwem o zniesienie alimentów?

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Przykładowo, kiedy dziecko podejmuje naukę jedynie dla pozoru, albo ma możliwości podjęcia zatrudnienia i jest w stanie pogodzić je z nauką  a mimo to, unika podjęcia pracy lub nie podejmuje żadnego wysiłku, aby taką pracę znaleźć.  Albo co prawda dziecko pełnoletnie podejmuje naukę ale ją zaniedbuje, nie uczestniczy w zajęciach systematycznie, jego działania mogą budzić wątpliwości czy ukończy on naukę, lub gdy np. dziecko osiąga mierne wyniki w dalszej nauce a ma już wyuczony zawód. Jest to możliwe także wtedy, kiedy dziecko nie dokłada starań, w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Z drugiej strony, nie można pomijać sytuacji majątkowej rodziców i należy zbadać, czy dalsze utrzymywanie obowiązku świadczeń alimentacyjnych na dorosłe już dziecko, nie wiąże się dla rodziców z nadmiernym dla nich uszczerbkiem. Może tak być w sytuacji, kiedy np. rodzice pobierają niskie emerytury, które w skromnym zakresie zabezpieczają ich potrzeby materialne. (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie o sygn. akt I CKN 1104/98)


Potrzebujesz pomocy w sprawie alimentacyjnej?

 

Masz inny problem z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego, spadkowego?

Chcesz wiedzieć więcej Zapraszam do zakładki: Prawo rodzinne