Prawo rodzinne

Pomoc prawna zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz spadkowego.

 

Radca Prawny Agata Maksjan-Wójcik, Mediator. Kancelaria Radcy Prawnego Agata Maksjan-Wójcik

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
wymagają:

dużej wiedzy, doświadczenia jak i wrażliwości
ze strony prawnika udzielającego pomocy prawnej
*
umiejętności spojrzenia na problem, z perspektywy osoby,
która się z tym problemem zmaga
*
takiej atmosfery podczas konsultacji,
która pozwoli osobie szukającej wsparcia,
na swobodne przedstawienie problemu
i wyrażenie swoich oczekiwań

Doskonale to rozumiem.

Sprawy związane ze stosunkami rodzinnymi są sprawami delikatnymi, które często dla stron, wiążą się z dużymi emocjami. Skutki podejmowanych decyzji, dotykają najczęściej wszystkich członków rodziny, w związku z tym są to jedne z najtrudniejszych spraw. Dlatego tak ważne jest podejmowanie racjonalnych i przemyślanych działań.

Jako radca prawny w zakresie prawa rodzinnego, staram się być przede wszystkim mediatorem, który pomoże rozwiązać konflikt, poza sądem. Uważam, że w sprawach rodzinnych rozstrzygnięcia sądowe, powinny być ostatecznością. Wiele konfliktów rodzinnych można rozwiązać na drodze polubownej. Czasem jednak konflikt jest trwały i eskaluje, co sprawia, że rozstrzygnięcie sądowe staje się koniecznością. Wówczas reprezentuje moich klientów w postępowaniach sądowych. 

Kancelarię Radcy Prawnego Agata Maksjan – Wójcik prowadzę od ponad 15 lat w Warszawie. Jest to miejsce kryjące troski i tajemnice moich klientów.
Za każdą sprawą stoi konkretny człowiek i jego często trudna historia.
Dlatego każda sprawa jest ważna, wyjątkowa,
wymagająca indywidualnego podejścia.

Czego możesz się spodziewać
podczas pierwszej konsultacji

 

Różni klienci mają różne potrzeby i oczekiwania, dlatego przede wszystkim słucham. Najpierw poświęcam czas na wysłuchanie Ciebie, opowiadasz mi o problemie z którym się zmagasz, następnie analizujemy Twoją sytuację, omawiamy dostępne opcje i związane z tym koszty. 

Czas konsultacji uzależniony jest od Twoich potrzeb. Zazwyczaj konsultacja trwa 1 ha.

Konsultacja jest płatna. Pobieram opłaty ponieważ utrzymuje się ze świadczenia usług prawnych, opłacam podatki, wypłacam wynagrodzenie współpracownikom a także ponoszę koszty związane z funkcjonowaniem Kancelarii. Koszt takiej godzinnej konsultacji to 150 zł.

Możesz się ze mną spotkać w siedzibie Kancelarii w Warszawie ale także możemy się umówić na wideokonferencję, co pozwoli Ci uzyskać pomoc prawną bez wychodzenia z domu. Jeżeli wolisz, możesz mi opisać swój problem mailem lub skorzystać z formularza umieszczonego tutaj .  Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o świadczeniu pomocy prawnej online zapraszam Cię do zakładki Pomoc prawna – on-line lub jeżeli wolisz, to napisz do mnie a wyjaśnię Ci jak wygląda pomoc prawna świadczona zdalnie. 

Pierwsza konsultacja to także spotkanie powitalne. Możesz, mnie lepiej poznać, ocenić moją wiedzę ale także sprawdzić,  czy odpowiada Ci moje podejście do Ciebie, do Twoich problemów, czy akceptujesz proponowane przeze mnie rozwiązania. To pozwoli Ci podjąć decyzję czy chcesz kontynuować ze mną współpracę.

Pamiętaj że obowiązuje mnie tajemnica zawodowa, a więc wszystkie informacje, które mi przekażesz są i pozostaną ściśle poufne. 

Jeżeli poza konsultacją, będziesz potrzebować dalszej pomocy prawnej, z góry ustalimy koszty związane z moim wynagrodzeniem za świadczone usługi prawne. Dzięki temu, że wynagrodzenie jest z góry ustalone i akceptowane przez Ciebie, nie zaskoczy Cię ono w toku realizacji zleconej mi sprawy, co więcej nie ulegnie zmianie. 

 


Jeżeli potrzebujesz pomocy radcy prawnego z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
lub spadkowego

Zapraszam do kontaktu 


W czym pomagam:

***
sprawach majątkowych małżeńskich: 

w podziale majątku wspólnego, zniesieniu wspólności majątkowej, ustaleniu nierównych udziałów w majątku wspólnym, kwestiach związanych ze zwrotem wydatków i nakładów na majątek osobisty albo dotyczących zarządu majątkiem wspólnym, w uzyskaniu zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu lub też w pozbawieniu małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym, ograniczeniu czy wyłączeniu odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka i innych.

***
w sprawach alimentacyjnych

uzyskaniu, podwyższeniu lub obniżeniu alimentów (dotyczy alimentów na dzieci  jak i małżonka), uchyleniu obowiązku alimentacyjnego, zwrotu niesłusznie zapłaconych alimentów, przygotowaniu umowy alimentacyjnej, skierowaniu wniosku o egzekucję alimentów i innych.

***
w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów

przyznaniu, ograniczeniu, pozbawieniu lub zawieszeniu władzy rodzicielskiej, powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ustaleniu kontaktów rodziców z dzieckiem, ustaleniu kontaktów dziadków z wnukami, zakazu osobistej styczności z dzieckiem i innych.

***
w sprawach dotyczących rozstania

dotyczących separacji, rozwodu i wszystkich kwestii prawnych z tym związanych, jak podział majątku, opieka nad dzieckiem, ustalenie kontaktów, alimenty i inne.

***
w innych sprawach

dotyczących rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka, zezwolenia na rozporządzanie majątkiem dziecka, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa, o uznanie dziecka, dotyczących opieki i kurateli, o ubezwłasnowolnienie i innych
 


Jestem po to, aby Ci pomóc.

Potrzebujesz pomocy prawnej albo masz pytania co do zakresu świadczonych usług?

Przyjdź do mojej kancelarii radcy prawnego w Warszawie, lub


Udzielając pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego, kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. Zwracam szczególną uwagę na to, aby w każdej sprawie, interesy i potrzeby dziecka, zostały zabezpieczone. Sytuacje konfliktowe występujące  pomiędzy rodzicami, zwłaszcza takie, których konsekwencją jest rozstanie rodziców, obciążają emocjonalnie dziecko. Rodzice często w sytuacjach konfliktowych, realizują własne interesy, tymczasem:

Dziecko:

 1. Dziecko kocha oboje rodziców – nie każmy mu wybierać między nimi.
 2. Dziecko ma prawo do wychowywania i kontaktów z obojgiem rodziców, nawet jeżeli rodzice nie mieszkają razem.
 3. Dziecko ma prawo do nierozerwalnej więzi z rodzeństwem oraz do kontaktu z dalszą rodziną ze strony obojga rodziców.
 4. Dziecko niezależnie od rozstania rodziców potrzebuje miłości, bliskości z obojgiem rodziców, stabilizacji, przewidywalności, bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa materialnego. W sytuacji rozstania, ulega jedynie natężenie tych potrzeb. Decyzje dotyczące dziecka powinny być oparte na tych kryteriach.
 5. Dziecko ma prawo do przeżywania rozstania rodziców na swój sposób oraz wyrażenia własnego zdania i bycia wysłuchanym.
 6. Dziecko nie powinno czuć się winne z powodu rozstania rodziców.
 7. Dziecko potrzebuje zrozumienia tego, co się dzieje i jak będzie wyglądało jego życie w przyszłości.
 8. Dziecko ma prawo do życia bez wszelkich form przemocy i natychmiastowego jej przerwania w sytuacji doświadczenia przemocy. Każda informacja przekazywana przez dziecko o krzywdzeniu jest podstawą do interwencji służb.
 9. Dziecko potrzebuje dobrego obrazu obojga rodziców. Okazywanie wrogości drugiemu rodzicowi w obecności dziecka niszczy ten obraz. W sytuacji gdy dziecko jest świadkiem agresywnych zachowań, ono także staje się ofiarą przemocy.
 10. W sytuacji przemocy względem dziecka obowiązkowe jest uruchomienie procedury “Niebieskiej Karty”.  

(Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców, II Dziecko)

 

Rodzice:

 1. Niezależnie od rozstania rodzice nadal mają prawa oraz obowiązki i są odpowiedzialni za przebieg rozstania i ochronę potrzeb i interesów dziecka.
 2. Rodzice chronią i wspierają dziecko poprzez zgodne działanie oparte na wspólnie wypracowanym planie opieki rodzicielskiej. W przypadku trudności w wypracowaniu tego planu, rodzice mogą skorzystać z pomocy mediatora.
 3. Obowiązkiem rodziców jest zrozumienie perspektywy dziecka i nazwanie jego potrzeb.
 4. Zadaniem rodziców jest zadbanie o bezpieczeństwo dziecka poprzez przekazywanie mu zrozumiałych informacji w taki sposób, aby dziecko nie przeżywało konfliktu lojalności.
 5. Zadaniem rodziców jest podjęcie działań w celu utrzymania dotychczasowego standardu życia dziecka.
 6. Rodzic dba o dobre kontakty dziecka z drugim rodzicem.
 7. Relacja rodzic – dziecko jest podstawą do prawidłowego rozwoju dziecka także w sytuacji rozstania rodziców. Instytucje pełnią rolę pomocniczą dla rodziny.
 8. Zalecane jest korzystanie z pomocy i wsparcia psychologicznego dla rodziców, na przykład przez korzystanie z psychoterapii indywidualnej, warsztatów psychoedukacyjnych lub grup wsparcia dla rozstających się rodziców, indywidualnych konsultacji psychologicznych lub wychowawczych, porad prawnych, mediacji.
 9. Niedopuszczalne jest bezpodstawne wykorzystywanie instrumentów prawnych i okoliczności w celu zdyskredytowania rodzica i odcięcia go od kontaktu z dzieckiem.
 10. Od formalnej sytuacji dziecka i ewentualnym postanowieniu sądu w tej sprawie, rodzice informują instytucje mające kontakt z dzieckiem, zwłaszcza placówko oświatowe. 
 11. Rodzic wykonuje orzeczenia sądu w taki sposób, by dziecko, w miarę możliwości rozwojowych, je akceptowało i zrozumiało. 

(Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców, III Rodzice)