Dzięki wieloletniej obsłudze prawnej spółek leasingowych, jak również przedsiębiorców korzystających z leasingu jako formy finansowania prowadzonej działalności gospodarczej, Kancelaria jest w stanie zaoferować kompleksową pomoc prawną transakcji leasingowych.

IMG_9814

Kancelaria w szczególności:

 • opracowuje lub opiniuje wzory umów leasingu w tym ogólne warunki tych umów, wzory innych dokumentów towarzyszących zawieraniu transakcji leasingowych, wzory umów zabezpieczających takich jak przewłaszczenia, zastawu, zastawu rejestrowego, kaucji, odkupu itp.
 • opracowuje lub opiniuje wzory umów dotyczących finansowania transakcji leasingowych, w szczególności umów kredytowych czy umów cesji wierzytelności itp.
 • negocjuje, opracowuje lub opiniuje umowy z dostawcami przedmiotów leasingu, w tym także kontrakty międzynarodowe
 • dochodzi roszczeń od dostawców przedmiotów leasingu a także od innych podmiotów, które nie wywiązują się lub nienależycie wywiązują się ze swoich zobowiązań
 • reprezentuje Korzystających w sporach z przedsiębiorstwami leasingowymi, dostawcami przedmiotó leasingu, innymi podmiotami
 • uczestniczy w restrukturyzacji umów leasingu
 • sporządza lub opiniuje projekty wszelkich umów, ugód, porozumień i aneksów związanych z transakcjami leasingowymi
 • sporządza lub opiniuje projekty umów dotyczących wstąpienia w prawa i obowiązki z umowy leasingu
 • dokonuje oceny formalno – prawnej dokumentacji związanej z transakcjami leasingowymi
 • nadzoruje zawieranie transakcji leasingu nieruchomości
 • współpracuje z organami ścigania w przypadku popełnienia przestępstw mających związek z transakcjami leasingowymi
 • reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi
 • udziela porad prawnych i sporządza opinie prawne w zakresie leasingu
 • udziela pomocy prawnej przy interpretacji przepisów prawa dotyczących leasingu w tym interpretacji Ogólnych Warunków Umów Leasingu
 • prowadzi negocjacje
 • inne