Zwłoka z zapłatą rat leasingowych a skuteczne wypowiedzenie umowy.

Leasing - kompleksowa pomoc prawna. Masz problem z leasingiem? potrzebujesz pomocy w leasingu? Szukasz wyspecjalizowanej w obsłudze leasingu Kancelarii? Zapraszamy do współpracy.

Zalegasz z zapłatą rat leasingowych? Finansujący wypowiedział Ci umowę? Sprawdź czy wypowiedzenie umowy leasingu jest skuteczne.

Najczęstszą przyczyną wypowiedzenia umowy leasingu, jest nieterminowe regulowanie rat leasingowych przez podmioty korzystające z leasingu, zwane „korzystającymi” lub inaczej „leasingobiorcami”. Nie zawsze jednak wypowiedzenie umowy jest skuteczne. Firma leasingowa zwana też „finansującym” lub „leasingobiorcą”, wypowiadając umowę leasingu, musi spełnić kilka warunków. Jeżeli wypowie ją wadliwie, wypowiedzenie może okazać się bezskuteczne. W takim przypadku firma leasingowa nie będzie mogła skutecznie dochodzić przynajmniej części należności wskazanych w wypowiedzeniu.

Kiedy wypowiedzenie umowy leasingu jest skuteczne?
Jakie warunki musi spełnić finansujący, aby skutecznie wypowiedzieć umowę leasingu?
Na co powinieneś zwrócić uwagę, gdy zostanie Ci doręczone wypowiedzenie umowy?

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na te i kilka innych pytań, jakie nasuwają Ci się w związku z wypowiedzeniem umowy leasingu.

Nieterminowe regulowanie rat leasingowych.

Zawierając umowę leasingu, zobowiązujesz się m.in. do terminowej zapłaty rat leasingowych.

Art. 70913 § 1 KC „Korzystający obowiązany jest płacić raty w terminach umówionych”.

Czasem zdarza się jednak, że z różnych przyczyn, nie wywiązujesz się z tego obowiązku. Jeżeli nie regulujesz rat leasingowych w terminie wskazanym w umowie, musisz liczyć się z tym, że finansujący może wypowiedzieć Ci umowę. Takie uprawnienie przysługuje finansującemu, jeżeli dopuszczasz się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty. Zanim jednak umowa leasingu zostanie Ci wypowiedziana, powinieneś otrzymać od finansującego wezwanie do zapłaty, które  musi spełniać wszystkie warunki przewidziane w art. 70913 § 2 KC, a więc powinno:

 • być sporządzone na piśmie
 • zawierać wyznaczenie dodatkowego terminu do spłaty zadłużenia
 • dodatkowy termin do zapłaty, musi być odpowiedni
 • termin do zapłaty powinien być wyznaczony pod rygorem wypowiedzenia umowy leasingu

Jeżeli dopuszczasz się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty i pomimo wyznaczenia Ci na piśmie, dodatkowego, odpowiedniego terminu do spłaty zadłużenia, pod rygorem  wypowiedzenia umowy leasingu, nie spłacasz długu, finansujący może wypowiedzieć Ci umowę ze skutkiem natychmiastowym, chyba umowa leasingu przewiduje termin wypowiedzenia umowy.

Najczęściej w praktyce, w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do spłaty zadłużenia, ani umowa leasingu, ani też Ogólne Warunki Umowy Leasingu, zwane dalej “OWUL”, nie przewidują terminu wypowiedzenia umowy, przyznając finansującemu uprawnienie do jej natychmiastowego wypowiedzenia. Może się jednak zdarzyć, że Twoja umowa przewiduje termin do jej wypowiedzenia. Jeżeli tak jest, to jeżeli finansujący zdecyduje się na wypowiedzenie umowy, to rozwiązuje się ona  upływem terminu wypowiedzenia wskazanego w umowie. Sprawdź, czy Twoja umowa przewiduje termin jej wypowiedzenia.

art. 70913 § 2. KC „Jeżeli korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty, finansujący powinien wyznaczyć na piśmie korzystającemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne”.

Pamiętaj! Postanowienia Twojej umowy leasingowej w tym OWUL, także  nie mogą być dla Ciebie mniej korzystne, niż regulacje kodeksowe w zakresie leasingu. Gdyby okazało się, że Twoja umowa zawiera postanowienia mniej korzystne dla Ciebie, są one nieważne.

 

Zwłoka czy opóźnienie w regulowaniu rat leasingowych.

Jedną z przyczyn uprawniających finansującego do wypowiedzenia umowy leasingu, jest zwłoka korzystającego z zapłatą co najmniej jednej raty leasingowej.

Czym zatem jest zwłoka?
Czy w każdym przypadku nieterminowego regulowania rat leasingowych mamy do czynienia ze zwłoką?

Dopuszczasz się zwłoki w spełnieniu świadczenia, jeżeli nie regulujesz raty leasingowej w terminie wskazanym w umowie leasingu z przyczyn, za które ponosisz odpowiedzialność. Jeżeli natomiast nie regulujesz swoich zobowiązań terminowo z przyczyn, za które nie ponosisz odpowiedzialności, wówczas jesteś w opóźnieniu. Choć w praktyce te dwa pojęcia: „zwłoka” i „opóźnienie” używane są zamiennie, nie należy ich ze sobą utożsamiać. W art. 70913 KC jest mowa o zwłoce. Jeżeli jako dłużnik udowodnisz, że spłata rat leasingowych nastąpiła z przyczyn, za które nie ponosisz odpowiedzialności, nie zostanie spełniona przesłanka z art. 70913 KC. Opóźnienie nie jest zwłoką jedynie wtedy, gdy dłużnik udowodni, że nastąpiło ono z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Pamiętaj! Zgodnie z art. 476 KC ciężar udowodnienia, że opóźnienie w wykonaniu umowy nie jest zwłoką, a więc nie jest przez Ciebie zawinione, obciąża Cię jako dłużnika. Dopóki więc nie przeprowadzisz dowodu, że było inaczej, istnieje możliwość kwalifikowania każdego uchybienia, jakiego jako dłużnik dopuściłeś się w terminowym wykonaniu zobowiązania jako Twojej zwłoki.

Art. 476 KC, „Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”

 

Dodatkowy termin do zapłaty
powinien być odpowiedni.

Jedną z przesłanek skutecznego wypowiedzenie umowy leasingu, jest uprzednie wyznaczenie korzystającemu dodatkowego terminu do spłaty zadłużenia. Czasami umowa leasingu lub Ogólne Warunki Umowy Leasingu wskazują, jaki to jest konkretnie termin np.  „opóźnienia w zapłacie w terminie co najmniej jednej raty leasingowej lub innych należności na łączną kwotę równą co najmniej jednej racie leasingowej i nieuiszczenia tej płatności w dodatkowym 7-dniowym terminie wyznaczonym przez Finansującego…”, a czasem termin ten jest wskazany przez finansującego dopiero w wezwaniu do zapłaty. Jeżeli umowa leasingu przewiduje taki termin, to w wezwaniu do zapłaty, termin ten nie może być krótszy niż wskazany w umowie. Może być natomiast dla Ciebie jako korzystającego korzystniejszy. Ważne jest jednak, aby zgodnie z wymogami art. 70913 § 2. KC, wskazany przez finansującego, dodatkowy termin do spłaty zadłużenia, był „odpowiedni” Odpowiedni termin to taki, który jest realny dla korzystającego do dochowania w danej sytuacji. Nie może to być termin iluzoryczny, wyznaczony jedynie w celu spełnienia wymogów formalnych wynikających z art. 70913 § 2 KC. Z drugiej strony termin ten powinien uwzględniać także interesy wierzyciela. To czy termin wyznaczony do zapłaty zaległości jest odpowiedni, decydują okoliczności konkretnej sprawy. Przed upływem terminu wyznaczonego do spłaty zadłużenia, finansujący nie może wypowiedzieć umowy leasingu, może to nastąpić w kolejnym dniu po jego bezskutecznym upływie lub po kilku tygodniach czy miesiącach.

Pamiętaj! Jeżeli spłacisz zadłużenie we wskazanym terminie, finansujący traci uprawnienie do wypowiedzenia Ci umowy leasingu. Jeżeli spłata przez Ciebie zadłużenia nastąpi już po upływie wyznaczonego terminu, finansujący  jest uprawniony do wypowiedzenia umowy leasingu w trybie natychmiastowym. Termin do spłaty długu powinien być odpowiedni, jeżeli w okolicznościach konkretnej sprawy okaże się, że jest inaczej, po stronie finansującego nie powstaje uprawnienie do wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie umowy może okazać się nieskuteczne.

Rygor wypowiedzenia umowy leasingu w wezwaniu do zapłaty

Przepis art. 70913 § 2 KC nakłada na finansującego obowiązek poinformowania korzystającego, w piśmie wskazującym dodatkowy termin do spłaty zadłużenia, że skutkiem braku spłaty zadłużenia w wyznaczonym terminie, będzie wypowiedzenie umowy leasingu. Wypowiedzenie to może być dokonane albo ze skutkiem natychmiastowym, albo w terminie wskazanym w umowie leasingu, jeżeli strony tej umowy uzgodniły taki termin w umowie.  

Sąd Apelacyjny w Warszawie – V Wydział Cywilny w uzasadnieniu wyroku z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie o sygn. akt V ACa 483/17 wskazał, że „tego rodzaju zastrzeżenie musi być przy tym uczynione stanowczo i wyraźnie, korzystający nie musi domyślać się, przeprowadzać wnioskowania co do rzeczywistych następstw nieuregulowania przez niego w terminie zaległości. (…) Celem wprowadzenia takiego rozwiązania jest jednoznaczne poinformowanie korzystającego o skutkach braku zapłaty kwoty zaległości wskazanej w takim piśmie. Wykluczone jest powoływanie się w późniejszym okresie przez finansującego na znajomość umowy czy przepisów prawa przez korzystającego”.

Niejednokrotnie udzielając pomocy prawnej osobom, którym została wypowiedziana umowa leasingu, spotkałam się z sytuacją, w której w piśmie zawierającym wezwanie do zapłaty, finansujący nie zastrzegł w sposób stanowczy i wyraźny rygoru wypowiedzenia umowy. Zamiast tego, w piśmie poprzedzającym wypowiedzenie umowy leasingu poinformował korzystającego, że w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do spłaty zadłużenia np.:

 • korzystający zobowiązany będzie do zwrotu przedmiotu leasingu, albo

 • finansujący odbierze korzystającemu przedmiot leasingu za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej.

Taki zapis nie spełnia jednak wymogu art. 70913 § 2. KC. W takim przypadku finansujący nie uzyskuje prawa do wypowiedzenia umowy leasingu. Jeżeli mimo to zdecyduje się na jej wypowiedzenie, czynność ta będzie sprzeczna z prawem i nie wywoła zamierzonych skutków prawnych. Czynność taka będzie nieważna. (Sąd Apelacyjny w Warszawie – V Wydział Cywilny,  wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie o sygn. akt V ACa 483/17)

Pamiętaj! Jeżeli otrzymałeś wypowiedzenie umowy leasingu, sprawdź, czy wcześniej finansujący pisemnie wyznaczył Ci termin do spłaty zadłużenia, pod rygorem wypowiedzenia umowy leasingu. Finansujący może wielokrotnie wzywać Cię do zapłaty, ale jeżeli zamierza Ci wypowiedzieć umowę leasingu, musi zastrzec w wezwaniu rygor wypowiedzenia umowy. Musisz mieć jasność, jakie mogą być skutki braku spłaty zadłużenia w zakreślonym przez finansującego terminie.  

 

Wypowiedzenie umowy leasingu
a spłata zadłużenie po upływie wyznaczonego terminu.

Jeżeli spłacisz zadłużenie wynikające z umowy leasingu, ale już po terminie wyznaczonym przez finansującego w pisemnym wezwaniu, finansujący jest uprawniony do wypowiedzenia Ci umowy leasingu w trybie natychmiastowym (wyrok SA w Warszawie z dnia 24.01.2014 r. VI ACa 465/13. „Bezskuteczny upływ dodatkowego terminu do spełnienia przez dłużnika należności na rzecz wierzyciela już sam w sobie powoduje powstanie po stronie wierzyciela prawa do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Nie jest zasadne twierdzenie, jakoby zapłacenie przez dłużnika zaległości, lecz po upływie dodatkowego terminu pozbawia wierzyciela możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym“.

 


Finansujący wypowiedział Ci umowę leasingu
z powodu zwłoki w regulowaniu rat leasingowych?

Sprawdź czy:

 • finansujący na piśmie wyznaczył Ci dodatkowy termin do zapłaty zadłużenia,
 • wyznaczony Ci termin do zapłaty jest odpowiedni, a więc realny do dochowania w okolicznościach konkretnej sprawy, a nie iluzoryczny, wyznaczony jedynie w celu spełnienia wymogów formalnych wynikających z art. 70913 § 2 KC,
 • w wezwaniu do zapłaty finansujący zastrzegł rygor wypowiedzenia umowy leasingu, jeżeli nie uregulujesz zadłużenia w wyznaczonym terminie,
 • jakie są postanowienia zawartej przez Ciebie z finansującym umowie leasingu i OWUL w zakresie wypowiedzenia umowy leasingu i czy informacje zawarte w otrzymanym przez Ciebie wezwaniu do zapłaty, znajdują potwierdzenie w treści umowy,
 • postanowienia umowy nie są dla Ciebie mniej korzystne, niż regulacje kodeksowe,
 • zaprzestałeś regulowania rat leasingowych z przyczyn, za które ponosisz odpowiedzialność, czy też z przyczyn przez Ciebie niezawinionych.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapraszam do kontaktu