Zanim podpiszesz umowę – czytaj, pytaj, sprawdzaj. Bądź czujny!

Zanim podpiszesz umowę, czytaj, pytaj, sprawdzaj. Bądź czujny.

Kilka pytań na początek

Zanim podpiszesz umowę, odpowiedz sobie na poniższe pytania czy:

  • przeczytałem /am umowę?
  • znam i rozumiem zawarte w niej postanowienia?
  • wiem do czego się zobowiązuje, jakie oświadczenia składam?
  • jakie poniosę koszty w związku z zawarciem umowy?
  • jakie konkretnie poniosę konsekwencje w razie niewywiązywania się ze zobowiązań zawartych w umowie?
  • sprawdziłem/am firmę z którą zawieram umowę?

Zanim podpiszesz umowę – przeczytaj

Bez względu na to, czy jest to umowa sprzedaży, kredytu, pożyczki, leasingu, najmu, carsharingu czy jakakolwiek inna, zanim podpiszesz umowę, przeczytaj uważnie wszystkie jej postanowienia. Jeżeli integralną częścią tej umowy są ogólne warunki umowy lub też umowa ta odwołuje się do regulaminu – dotyczy to także ogólnych warunków lub regulaminu. Nigdy nie podpisuj żadnej umowy, zanim nie zapoznasz się z jej treścią. Niestety często zdarza się, że zwracają się do mnie po pomoc prawną osoby, które zawarły umowy, bez ich wcześniejszej analizy. Zapoznają się z jej treścią dopiero wówczas, gdy pojawiają się problemy. Pamiętaj –  zawsze masz prawo poprosić o projekt umowy, zapoznać się z nim, wcześniej go przeanalizować, skonsultować się.  Jeśli umowa zawiera zapisy, które są dla Ciebie niejasne lub wątpliwe, masz prawo poprosić o ich wyjaśnienie. Nie bój się pytać. Jeżeli potrzebujesz pomocy w przeanalizowaniu umowyzapraszam do kontaktu.

Nie spiesz się, negocjuj

Nigdy nie podpisuj umowy w pośpiechu, nie ulegaj presji. Daj sobie tyle czasu na zapoznanie się z jej treścią, ile potrzebujesz. Zabierz projekt umowy wraz załącznikami do domu lub poproś o przesłanie drogą elektroniczną. Nigdy też nie wierz „na słowo,” że umowa zawiera zapisy, o których zapewnia Cię druga jej strona. Negocjuj. Masz prawo do negocjacji. Jeśli umowa była przez Ciebie negocjowana, sprawdź przed jej podpisaniem czy uwzględnia ustalenia z negocjacji. Często słyszę od klientów, którym pomagam że „przecież w umowie miał być zapis że …..”, „najemca zapewniał mnie że ……”, „miało być tak, że…..” „ bo w reklamie było ….”, a potem okazuje się, że takiego zapisu w umowie w ogóle nie ma albo jego treść jest zupełnie inna.

Sprawdź do czego się zobowiązujesz

Sprawdź do czego zobowiązujesz się podpisując umowę. Jakie są Twoje prawa a jakie obowiązki. Jakie konsekwencje przewiduje umowa w przypadku, gdy nie wywiążesz się z obowiązków wynikających z umowy. Czy umowa przewiduje jakieś dodatkowe opłaty, kary umowne, wzrost oprocentowania, wzrost marży, a może nakłada na Ciebie jakiś dodatkowy obowiązek? Ważne, abyś to wiedział zanim podpiszesz umowę. Problemy z realizacją umowy mogą się pojawić zarówno z przyczyn zawinionych przez Ciebie jak i z przyczyn losowych, na które nie masz wpływu.

Zanim podpiszesz umowę – poznaj koszty finansowe

Sprawdziłeś jakie poniesiesz koszty w związku z zawarciem umowy? Czy w trakcie realizacji umowy możesz zostać obciążony dodatkowymi opłatami? Zwróć szczególną uwagę na te postanowienia umowy, które dotyczą kosztów finansowych (marży, prowizji, dodatkowych opłat itp.). Upewnij się, że uzyskałeś informacje o wszystkich opłatach, jakie wiążą się z zawarciem umowy i jej realizacją. Być może zawarcie z Tobą umowy przez drugą stronę, jest uzależnione od skorzystania przez Ciebie z dodatkowych usług ale czy aby na pewno ich potrzebujesz? Na rynku jest wiele podobnych ofert, czy je porównałeś?

Zweryfikuj kontrahenta

Koniecznie sprawdź firmę lub osobę, z którą zawierasz umowę. Przeczytaj opinie na jej temat. Sprawdź jej wiarygodność. Zweryfikuj wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w ewidencji działalności gospodarczej

Bądź czujny

Jeżeli wcześniej zapoznałeś się z projektem umowy sprawdź, czy umowa, którą podpisujesz jest identyczna z tą, która została Ci wcześniej udostępniona do przeczytania. Parafuj lub podpisz każdą stronę umowy – to uchroni Cię przed ewentualną podmianą stron. Sprawdź czy umowę w imieniu drugiej strony podpisuje osoba do tego upoważniona. Poproś o pełnomocnictwo. Zadbaj o to, abyś otrzymał jeden, podpisany przez obie strony egzemplarz umowy, z wszystkimi załącznikami. 

Bardzo łatwo jest zawrzeć umowę, za to dużo trudniej jest uchylić się od skutków prawnych z nią związanych, dlatego nie zawieraj umów pochopnie, pod wpływem emocji czy reklamy. Często potem okazuje się, że ten produkt czy usługa w ogóle nie są Ci potrzebne, albo nie stać Cię na spłatę. 

Zanim podpiszesz umowę – czytaj, sprawdzaj, weryfikuj, konsultuj się, bądź czujny.