IMG_9820Jedną ze specjalizacji Kancelarii jest prawo cywilne.

Kancelaria udziela kompleksowej pomocy prawnej m.in w sprawach:

 • o ubezwłasnowolnienie (częściowe i całkowite)
 • o ochronę dóbr osobistych
 • o uchylenie się od skutków prawnych oświadczeń woli
 • o stwierdzenie nieważności czynności prawnej
 • o odszkodowania i zadośćuczynienia
 • o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego
 • dotyczących własności, użytkowania wieczystego i posiadania
 • o zasiedzenie
 • o zniesienie współwłasności
 • o ustanowienie lub zniesienie służebności
 • dotyczących zastawu i hipoteki
 • dotyczących postępowań wieczystoksięgowych
 • o zapłatę
 • dotyczących sporów na tle wykonywania umów
 • dotyczących wszelkiego rodzaju ugód, umów i porozumień: w tym ich sporządzenia, zaopiniowania, interpretacji, aneksowania
 • dotyczących najmu, dzierżawy, leasingu, umów developerskich, umów o wykonanie robót budowlanych, umów dotyczących zabezpieczania wierzytelności (m.in zastawu, przewłaszczenia),
 • dotyczących rękojmi i gwarancji
 • innych

Kancelaria m.in udziela porad prawnych, prowadzi negocjacje, reprezentuje Klientów przed sądami, organami administracji, urzędami i innymi instytucjami, przygotowuje projekty umów, wezwań i wszelkiego rodzaju pism.