Kancelaria oferuje m.in:

IMG_5364

  • pomoc prawną przy dokonywaniu czynności bankowych
  • przygotowuje opinie prawne oraz udziela porad prawnych w zakresie prawa bankowego
  • opracowuje lub opiniuj projekty dokumentów dotyczących transakcji finansowych
  • negocjuje warunki umów kredytowych, umów cesji wierzytelności, umów zabezpieczających itp.
  • dochodzi roszczeń od klientów nie wywiązujących się ze zobowiązań w stosunku do instytucji finansowych
  • uczestniczy w negocjacjach dotyczących restrukturyzacji umów
  • opracowuje i opiniuje projekty aktów prawa wewnętrznego takich jak Regulaminy, Wytyczne, Instrukcje, Procedury itp
  • udziela pomocy prawnej przy restrukturyzacji zobowiązań
  • zapewnia zastępstwo przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi, w postępowaniach egzekucyjnych i przed organami ścigania
  • oferuje mediacje