Zastępstwo procesowe

Kancelaria oferuje zarówno zastępstwo procesowe jak również alternatywne metody rozwiązywania sporów i konfliktów

 • zastępstwo procesowe w sprawach sądowych: cywilnych, gospodarczych, pracy, rodzinnych itp
 • reprezentuje Klientów w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających, w tym podejmuje działania zmierzające do ustalenia majątku dłużników
 • reprezentuje Klientów w postępowaniach arbitrażowych i mediacyjnych
 • przygotowuje wszelkiego rodzaju pisma procesowe

 

Negocjacje

Ugoda mediacyjna:

Mediacja może zakończyć się ugodą, ale nie musi – jeżeli strony nie dojdą do porozumienia. Jeśli stronom nie udaje się wypracować satysfakcjonującego je porozumienia, a sprawa jest w trakcie rozpatrywania jej przez sąd, zostaje odesłana do sądu, który przesłał sprawę do mediacji, w celu jej rozstrzygnięcia. Jeżeli jest to mediacja przedsądowa, stronom pozostaje inny sposób dochodzenia swoich roszczeń.

Ugoda mediacyjna po zatwierdzeniu jej przez sąd ma moc ugody sądowej. Poprzez nadanie ugodzie mediacyjnej klauzuli wykonalności staje się ona tytułem wykonawczym. Taka ugoda stanowi podstawę prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Może się zdarzyć, że sąd odmówi nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, w całości lub części. Nastąpi to wówczas, gdy:

 • ugoda będzie sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo
 • będzie zmierzała do obejścia prawa lub też
 • treść ugody będzie niezrozumiała lub ugoda będzie zawierała sprzeczności.

W związku z tym, że ewentualna ugoda zawarta w wyniku mediacji jest wynikiem porozumienia wypracowanego przez strony konfliktu oraz jest przez nie akceptowalna, przypisuje jej się znacznie większe szanse na dobrowolne wykonanie. Stronom sporu dużo łatwiej jest bowiem zrealizować zobowiązania w wypracowaniu których brały czynny udział, niż rozstrzygnięcia narzucone im orzeczeniem sądu.

 

W jaki sposób możemy Ci pomóc? Kliknij dowiedz się więcej albo napisz do nas za pośrednictwem formularza lub maila pod adres kancelaria@maksjan.pl.

Jesteśmy także do dyspozycji pod numerem telefonu 503-002-777. 

Mediacje

Kancelaria Radcy Prawnego Agata Maksjan-Wójcik oferuje mediacje w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracy.

Czym są mediacje:

“Mediacja to rozmowa stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu. Porozumienie mediacyjne wyprawowane przez strony w obecności mediatora jest akceptowalne i satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu. Mediator prowadzący proces mediacji ułatwia stronom dojście do porozumienia poprzez tworzenie bezpiecznej i poufnej atmosfery, jest neutralny – nie narzuca swojego punktu widzenia i swoich rozwiązań, jest bezstronny – dba o równowagę /równorzędność stron w trakcie całego procesu”.

(Definicja pochodzi ze strony internetowej Polskiego Centrum Mediacji)

Zalety mediacji:

W większości krajów na świecie mediacja jest uznaną i powszechną metodą rozwiązywania sporów między ludźmi. Również w Polsce instytucja mediacji nabiera coraz większego praktycznego znaczenia. W przypadku postępowania mediacyjnego, w przeciwieństwie do postępowania arbitrażowego czy sądowego ostateczne porozumienie jest wypracowane przez strony konfliktu (sporu), a nie stanowi rozstrzygnięcia arbitra czy sędziego, dlatego jest ono akceptowane i uznawane przez strony. Stronom dużo łatwiej jest zaakceptować rozwiązanie, które same wypracowały niż rozwiązanie narzucone im przez sędziego czy arbitra.

W mediacji nie ma zwycięzców ani pokonanych, dodatkowo jest to postępowanie tańsze i szybsze niż postępowanie sądowe. Co więcej mediacja jest także efektywnym narzędziem zarządzania komunikacją wewnętrzną w organizacji. Poddając zaistniały konflikt zewnętrzny (czy to z dłużnikami, kontrahentami) czy wewnętrzny (pomiędzy działami, pracownikami, pracownikiem a przełożonym) mediacji ,  można:

 • wypracować własne, nie narzucane przez nikogo rozwiązania sytuacji danej sytuacji konfliktowej albo

 • porozmawiać o problemach i konfliktach w przyjaznej atmosferze, która sprzyja swobodnym wypowiedziom stron oraz rozładowaniu emocji, można także

 • wypracować ugodę, która po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody sądowej

 • uniknąć przeprowadzania postępowania dowodowego a co ważne także

 • znacząco ograniczyć koszty, które w przypadku mediacji są zdecydowanie niższe od kosztów postępowania sądowego ale także

 • zaoszczędzić czas, gdyż rozstrzygnięcie sprawy przez sąd następuję po kilku, kilkunastu miesiącach a często po kilku latach, podczas gdy czas mediacji może być ograniczy do jednego posiedzenia 

 • zapienić sobie dyskrecje gdyż postępowanie mediacyjne w porównaniu z postępowaniem sądowym jest całkowicie poufne

Nieudana mediacja nie odbiera późniejszej możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Mediacja jest pomocna we wszystkich sporach między ludźmi. Może być prowadzona ze skierowania sądu, jak również w sprawach prywatnych, na zgodny wniosek stron, które znalazły się w sytuacji konfliktowej. Mediacja ma wiele zalet, dlatego warto ją rozważyć.