na strone2

Aby ułatwić Państwu decyzje dotycząca przystąpienia do mediacji poniżej przedstawiamy zasady mediacji, są nimi:

Zasada dobrowolności – Strony biorące udział w postępowaniu mediacyjnym wyrażają zgodę zarówno na przystąpienie do postępowania mediacyjnego jak i na jej kontynuowanie. W każdym bowiem momencie postępowania mediacyjnego strony mogą cofnąć zgodę na mediację. Obowiązkiem mediatora jest uzyskanie zgody na mediację, ponadto mediator nie może wywierać presji w jakiejkolwiek formie mającej na celu nakłanianie stron do udziału w mediacji.

Zasada bezstronności – Strony w mediacji są jednakowo traktowane przez mediatora. Mają one jednakowe prawa. Mediator powinien być osobą bezstronną, nie opowiada się po żadnej ze stron, nie wyróżnia żadnej ze stron, nie ocenia żadnej ze stron, nie narzuca własnych rozwiązań, własnego systemu wartości, nie ocenia propozycji rozwiązań przedkładanych przez strony a jedynie pośredniczy w osiągnięciu satysfakcjonującego porozumienia przez strony.

Zasada neutralności – Mediator nie tylko, że nie opowiada się po żadnej ze stron konfliktu ale także jest neutralny co do przedmiotu sporu i znalezionych rozwiązań. Mediator nie narzuca własnych rozwiązań, to strony sporu szukają najkorzystniejszego dla nich rozwiązania, mediator jedynie stara się je skonkretyzować czy urealnić.

Zasada poufności – Postępowanie mediacyjne jest poufne. Wszystkie informacje przekazywane przez strony postępowania mediatorowi jak i sobie wzajemnie są poufne. Mediator nie ujawnia tych informacji nikomu, ani osobom prywatnym ani instytucjom ani wreszcie sądowi. Jeżeli w trakcie posiedzenia mediacyjnego mediator sporządza notatki czyni to tylko po to aby usprawnić przebieg mediacji. Postępowanie mediacyjne nie jest także nagrywane. Z postępowania mediacyjnego sporządza się protokół lub sprawozdanie, ale dokumenty te nie zawierają przebiegu mediacji i znacznie różnią się od protokołu sporządzanego przez sąd. Protokół lub sprawozdanie zawierają jedynie informacje o tym, kto brał udział w mediacji, kiedy i ile odbyło się posiedzeń (spotkań) mediacyjnych, oraz gdzie się odbywały, jak również czy mediacja zakończyła się ugodą.

Zasada akceptowalności – Osoba mediatora powinna być zaakceptowana przez strony. Nikt nie ma prawa narzucać stronom wyboru mediatora. Zarówno przed przystąpieniem do mediacji jak i na każdym etapie postępowania mediacyjnego, każda ze stron ma prawo poprosić o zmianę mediatora bez podawania jakichkolwiek przyczyn. Na początku wspólnego posiedzenia mediacyjnego zostają ustalone zasady i reguły którymi będzie kierował się proces mediacji. Wszystkie te uzgodnione zasady i reguły również muszą być zaakceptowane przez wszystkich uczestników mediacji. W przypadku braku akceptacji reguł i zasad mediacja nie może być przeprowadzona.

Zasada bezinteresowności – Mediator nie może czerpać żadnych korzyści materialnych lub osobistych z tego co jest przedmiotem mediacji, nie może wykorzystywać kontaktu ze stronami dla własnych korzyści, nie może mieć żadnego osobistego interesu z faktu zawarcia lub nie zawarcia ugody. Co do zasady mediator za swoją pracę pobiera wynagrodzenie, ale nie jest ono uzależnione od sposobu rozwiązania konfliktu. Jeżeli przykładowo w toku postępowania mediacyjnego strony zawarły ugodę, mediatorowi nie przysługuje z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie.

Zasada profesjonalizmu – Zasada ta przejawia się w tym, iż mediator zobowiązany jest stale poszerzać swoją wiedzę i umiejętności posługiwania się nią zgodnie z dobrem i interesem stron. Mediator powinien ukończyć specjalistyczne szkolenia z mediacji.

Szacunek – Mediator szanuje godność stron i dba, żeby strony odnosiły się do siebie z szacunkiem. Zadaniem mediatora jest stworzenie bezpiecznych warunków i przyjaznej atmosfery, w której strony będą mogły spokojnie porozmawiać o sytuacji konfliktowej w której się znalazły. Miejsce posiedzeń mediacyjnych powinno być neutralne, posiedzenia te powinny odbywać się w terminach dostosowanych do możliwości i potrzeb stron. Strony powinny dążyć do znalezienia najkorzystniejszego w danej sytuacji rozwiązania konfliktu, które to rozwiązanie będzie dla nich satysfakcjonujące i które zaakceptują.