IMG_9791

Mediacja może zakończyć się ugodą, ale nie musi – jeżeli strony nie dojdą do porozumienia. Jeśli stronom nie udaje się wypracować satysfakcjonującego je porozumienia, a sprawa jest w trakcie rozpatrywania jej przez sąd, sprawa zostaje odesłana do sądu, który przesłał sprawę do mediacji, w celu jej rozstrzygnięcia. Jeżeli jest to mediacja przedsądowa, stronom pozostaje inny sposób dochodzenia swoich roszczeń.

Ugoda mediacyjna po zatwierdzeniu jej przez sąd ma moc ugody sądowej. Poprzez nadanie ugodzie mediacyjnej klauzuli wykonalności staje się ona tytułem wykonawczym a więc stanowi podstawę prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

W związku z tym, że ewentualna ugoda zawarta w wyniku mediacji jest wynikiem porozumienia wypracowanego przez strony konfliktu oraz jest przez nie akceptowalna, przypisuje jej się znacznie większe szanse na dobrowolne wykonanie. Stronom sporu dużo łatwiej jest bowiem zrealizować zobowiązania w wypracowaniu których brały czynny udział, niż rozstrzygnięcia narzucone im orzeczeniem sądu.