IMG_5374Kancelaria oferuje zarówno zastępstwo procesowe jak również alternatywne metody rozwiązywania sporów i konfliktów a w szczególności  mediacje w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracy.

Czym są mediacje:

“Mediacja to rozmowa stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu. Porozumienie mediacyjne wyprawowane przez strony w obecności mediatora jest akceptowalne i satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu. Mediator prowadzący proces mediacji ułatwia stronom dojście do porozumienia poprzez tworzenie bezpiecznej i poufnej atmosfery, jest neutralny – nie narzuca swojego punktu widzenia i swoich rozwiązań, jest bezstronny – dba o równowagę /równorzędność stron w trakcie całego procesu”.

(Definicja pochodzi ze strony internetowej Polskiego Centrum Mediacji)

Zalety mediacji:

W większości krajów na świecie mediacja jest uznaną i powszechną metodą rozwiązywania sporów między ludźmi. Również w Polsce instytucja mediacji nabiera coraz większego praktycznego znaczenia.

W przypadku postępowania mediacyjnego, w przeciwieństwie do postępowania arbitrażowego czy sądowego ostateczne porozumienie jest wypracowane przez strony konfliktu (sporu), a nie stanowi rozstrzygnięcia arbitra czy sędziego, z tych względów jest ono akceptowane i uznawane przez strony. Stronom dużo łatwiej jest zaakceptować rozwiązanie które same wypracowały niż rozwiązanie narzucone im przez sędziego czy arbitra.

W mediacji nie ma zwycięzców ani pokonanych, dodatkowo jest to postępowanie tańsze, szybsze niż postępowanie sądowe.

Mediacja jest także efektywnym narzędziem zarządzania komunikacją wewnętrzną w organizacji.

Poddając zaistniały konflikt zewnętrzny (czy to z dłużnikami, kontrahentami) czy wewnętrzny (pomiędzy działami, pracownikami, pracownikiem a przełożonym) mediacji ,  możecie Państwo m.in.:

  • wypracować własne, nie narzucane przez nikogo rozwiązania sytuacji konfliktowej, w której się Państwo znaleźliście

  • porozmawiać o problemach i konfliktach w przyjaznej atmosferze, która sprzyja swobodnym wypowiedziom stron oraz rozładowaniu emocji

  • wypracować ugodę, która po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody sądowej

  • uniknąć przeprowadzania postępowania dowodowego

  • ograniczyć koszty, które w przypadku mediacji są zdecydowanie niższe od kosztów postępowania sądowego

  • zaoszczędzić czas, gdyż rozstrzygnięcie sprawy przez sąd następuję po kilku, kilkunastu miesiącach a często po kilku latach, podczas gdy czas mediacji może być ograniczy do jednego posiedzenia.

  • zapienić sobie dyskrecje gdyż postępowanie mediacyjne w porównaniu z postępowaniem sądowym jest całkowicie poufne

Nieudana mediacja nie odbiera późniejszej możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Mediacja jest pomocna we wszystkich sporach między ludźmi. Może być prowadzona ze skierowania sądu jak również w sprawach prywatnych, na zgodny wniosek stron, które znalazły się w sytuacji konfliktowej.